Rozhovor s Henrim Cabannesem

 

 Druhá otázka

 

Co doporu ujete v sou asné dob mladým lidem z Evropy ?

 

 Odpov  :

 V sou asné dob u nejsem mladý a moje mladí je u hodn daleko. Ale p esto jsem na své mládí nezapomn l, nebo to není mo né pro generaci, která pro ívala to, co pro ívali mí sou asníci a já sám. Vybudovat Francii trvalo 1000 let, stejn tak dlouho jako všem zemím, které za ily slavná období : Itálii, Portugalsku, Špan lsku a Anglii. Pokud jde o N mecko, tak je situace odlišná. Hitler kdysi ekl : « m j mír potrvá tisíc let » ; a jeho mír p itom nikdy neexistoval a jeho dvanáctiletá vláda se sko ila jeho sebevra dou !

 

Cht l bych íct mladým Evropan m, a u jsou to Francouzi, Rumuni nebo N mci, e nyní musejí všichni, a všichni spole n , budovat Evropu. Tato stavba si vy ádá spoustu trp livosti a asu, ale nebude to trvat tisíc let. S neoby ejným rozvojem dopravy a s neoby ejným rozvojem telekomunikací, zvlášt internetové sít , se Zem stala jednou vesnicí. V sou asné dob cesta z Pa í e do Tokya trvá 12 hodin. Kdy jel m j otec, student v Pa í i,  navštívit své rodi e v Nice, trvala cesta 14 hodin ! Kdy byl m j d de ek z mat iny strany, kterého jsem dob e znal, malý, neexistovala elekt ina !

 

V sou asné dob i ty nejpo etn jší evropské národy nemohou ít osamocen . Evropa, od Atlantiku po Ural, tvo í , podle slov generála de Gaulla, spole eství 600 milión obyvatel, kte í mají více ne deset století spole né kultury, zvlášt nábo enské. Kdysi se vál ilo, aby se posunuly hranice.  Dnes se hranice neposunují, dnes se stírají. Od druhé sv tové války sjednocení západní Evropy postupuje pomalu, ale jist . Moje man elka a já jsme jeli n kolikrát do N mecka autem, ani bychom se museli zastavit na hranicích, a od  nedávna ani bychom museli m nit peníze, to je významný materiální pokrok, který poskytuje rovn velké psychologické uspokojení. Máme v N mecku skv lé p átele a v obou zemích je, krom jazyka, vše stejné. Já a moje man elka jsme se stali p esv d enými Evropany.

 

Na záv r bych cht l sd lit všem mladým lidem : « sta te se Evropany, ani byste popírali svoji vlast ; cestujte s nadšením a vášní, vytvo te si p átele po celé Evrop  ». Cht l bych ješt p ipojit jedno p ání, které se m e zdát mimo kontext : « pe ujte o své zdraví, neni te si jej kou ením nebo pitím alkoholu » . Evropa vás pot ebuje, pot ebuje všechny Evropany, pot ebuje všechny své d ti, nadšené a vroucí, ale také, aby všechny její d ti byly zdravé ». Hodn št stí Rumunsku, hodn št stí Evrop  !

 

 Rozhovor uskute n ný a vydaný v rumunském asopise Magazin Istoric, v ísle 428 (listopad 2002)